2012.a.

 

Maaparandus- ja metsakuivendusobjektid, teede ja platside ehitus ning mullatööd

 • Leevi jõe kaldakindlustuse rajamine

Veevarustus ja kanalisatsioonirajatised

 • Vastseliina aleviku ja Vana Vastseliina küla vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
 • Mõniste küla ühisveevärgi rek. Projekteerimine ja ehitus. Saru küla ühisveevärgi veetrasside rek ja ehitus, uue puurkaevu projekteerimine ja ehitus. Kuutsi küla ühsiveevärgi projekteerimine ja ehitus.
 • Uue- Antsla küla ja Kuldre küla veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja ehitamise projekteerimis-ehitustööd.
 • Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti Põlva maakonna projekteerimise-ehitustööd IV etapp. Leevaku küla veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine ja ehitus. Linte küla veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine ja ehitus. Ruusa küla veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine ja ehitus

Spordi- ja puhkerajatised

 • A. Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise tööd
 • Õisu maastikukaitseala matkaraja rekonstrueerimine
 • Räpina sadama muulide ehitustööd

Üldehitus

 • Helme ühisjäätmejaama rajamise III etapp (autokaalu paigaldamine)
 • Kivilõppe kalakaitsekordon ja selle abihoonete rekonstrueerimine
 • Päästeameti Tõrva depoo rekonstrueerimise ehitustööd