2011.a.

 

Maaparandus- ja metsakuivendusobjektid, teede ja platside ehitus ning mullatööd

 • Valgamaa Kutseõppekeskuse juurdepääsutee ehitustööde teostamine
 • Väike-Emajõgi kapitaal- ja renoveerimistööde teostamine
 • Voola silla uuendamine
 • E20 Liiapeksi - Loobu km 50,3 -70,6 teelõigu remonttööde drenaažisüsteemi rekonstrueerimine
 • Riigimaantee nr 73 Tõrva-Pikasilla 0,1-1,3 Tõrva linnalõigu veeviimarid (Tõrva sadevesi)
 • Võtikvere maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
 • Kivisilla - Keskpalu sihi - Tõrvase tee uuendamine

Veevarustus ja kanalisatsioonirajatised

 • Valgamaa Kutseõppekeskuse pinnasetööd
 • Valga linnas Karja, Roosi, Mööbli tn sademevete kanaliseerimine
 • Hummuli reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Tõrva linna peatänavate ehitatud ühisveevärgi ja - kanalisatsioonitorustike torustikulõikude lõpetamistööd
 • Tõrva linna ühisveevärgi- ja kanal.torustike ning - rajatiste ehitustööd. Tartu nt vee- ja kanal.torustikud. Täiendavad tööd 2
 • Mooste aleviku reoveepuhasti ehitus

Spordi- ja puhkerajatised

 • Rõuge jääväljaku ehitamine