2008.a.

 

Maaparandus- ja metsakuivendusobjektid, teede ja platside ehitus ning mullatööd

 • Aigro ja Kabeli tee remont
 • Aigro ja Ojapera tee remont
 • Laeva metskonna teede remont
 • Helme valla teede remont
 • Sääsle-Lohu ja Nurme tee rek.
 • Pääbu-Vanausse ja Kimma-Petajärve teede rekonstrueerimine
 • Puka valla teede remont
 • Kopli juurdepääsutee ehitus
 • Tirgu oja uuendustööd
 • Lota oja uuendustööd
 • Valga metskonna metsaparandusobjektid
 • Kingu ja Sõgelsepa metsakuivenduse uuendus
 • Viru vangla kuivendustööd
 • Tõrvas Riiska järve äärde võkpalliplatside rajamine
 • Tehvandi hüppemäe ümbruse platside korrastus
 • Rakvere Rimi pinnasetööd, platside ehitus

Veevarustus ja kanalisatsioonitrassid, reoveepuhastid, puurkaevud

 • Hagudi reoveepuhasti biotiikide rekonstrueerimine
 • Soe ja Vambola lasteaia trassid
 • Linnaküla reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Helme reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Imavere reoveepuhasti
 • Põhjatamme pst trasside ehitus
 • Kirna-Poaka vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitus
 • Õru aleviku ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine
 • Sooru asula ühisveevärgi ehitus
 • Tikste tn veevarustuse ja kanalisatsiooni  rajamine
 • Viiratsi alev, Heina tn sadeveetrasside ehitus
 • Valga mk, Kaldmaa harutee rekonstrueerimine
 • Jaanikse kalatiikide infrastruktuuri ehitus
 • Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi vundamendi hüdroisolatsiooni ning pinnase ja sadevete drenaaži ehitustööd. Eelisoleeritud küttetrassi rajamine
 • Kamara farmi virtsahoidlate ehitus

Üldehitus

 • Pokukoja ehitus vaata ka www.pokumaa.ee
 • Puitsilla ehitus Õhne jõele
 • Tarvastu Gümnaasiumi vana maja soojustamine

Projekteerimistööd

 • Kõrre-Jaanu kuivendussüsteemi rekonstrueerimise projekt
 • Matsi kinnistu kuivendussüsteemi rekonstrueerimise projekt
 • Mekru ja Kimma teede rekonstrueerimise projekt
 • Kase kinnistu uuenduskava
 • Anni kinnistu metsakuivenduse uuenduskava
 • Urvaste kooli spordiväljaku rekonstrueerimise projekt